+66(0) 3482-0922, 821126-7
thekue@kue.co.th

ระบบมาตรฐานและรางวัลในโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐานต่างๆ

ในส่วนของโรงงานที่ทำการผลิตสินค้านั้นเรามีการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร โดยพื้นฐานต้องมีสุขลักษณะที่ดีตามระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองดังนี้Colorlib Template

HACCP

Colorlib Template

GMP

Colorlib Template

BRC-FOOD

Colorlib Template

IFS-FOOD

Colorlib Template

ASC CoC

Colorlib Template

MSC CoC

Colorlib Template

ISO14001

Colorlib Template

ISO45001

Colorlib Template

SEDEX Member(B)
&SMETA Report