ตลาดเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่
  ประเทศญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนตลาดประมาณ 70%
  อเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป คิดเป็นสัดส่วนตลาดประมาณ 20%
ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า นอกจากตลาดหลักคือประเทศญี่ปุ่นแล้ว ภายใน 3ปี จะสามารถขยายตลาดในกลุ่มประเทศอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป และประเทศไทย ให้มีสัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 35%
 
 

Copyright 2006 by K & U Enterprise Co., Ltd. All right reserved. Design by Brother Bear