ในโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐานต่างๆ
ในส่วนของโรงงานที่ทำการผลิตสินค้านั้นเรามีการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร โดยพื้นฐานต้องมีสุขลักษณะที่ดีตามระบบมาตรฐานที่ได้รับการรับรองดังนั้
คลิ๊กเพื่อขยายภาพ
คลิ๊กเพื่อขยายภาพ
คลิ๊กเพื่อขยายภาพ
คลิ๊กเพื่อขยายภาพ
คลิ๊กเพื่อขยายภาพ
คลิ๊กเพื่อขยายภาพ
ปี 2549 ระบบ GMP คือระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สารเคมี หรือสิ่งปลอมปนทางกายภาพต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในระหว่างการผลิต ไม่ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี 2549 ระบบ HACCP เป็นระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการลด, กำจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ ผู้บริโภคในแต่ละขั้นตอนการผลิต ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอันตรายทั้ง 3 ด้าน คือ อันตรายทาง กายภาพ ชีวภาพและเคมี
ปี 2550 ระบบ ISO9001 ระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีการทำงานอย่างเป็นกระบวนการตามหลัก PDCA สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและปฏิบัติตามกฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ปี 2550 ระบบ ISO14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและชุมชนโดยรอบโรงงาน
ปี 2550 ระบบ BRC (British Retail Consortium Standard) ระบบคุณภาพการผลิตสินค้า เพื่อจำหน่ายให้ร้านค้าปลีกของประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโรป
ปี 2550 ระบบ TIS/OHSAS18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้พนักงานมีการทำงานอย่างปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีในด้านการควบคุมคุณภาพ มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า ทางด้านกายภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้อตกลง
ปี 2550 ระบบ IFS คือ มาตรฐานที่กลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมันนีและฝรั่งเศสร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบขอรับรอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีความสามารถในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย, เป็นไปตามกฎหมายและได้คุณภาพตามที่ต้องการ
 
 

Copyright 2006 by K & U Enterprise Co., Ltd. All right reserved. Design by Brother Bear